11

دل نوشته ها 

دوستان گرامى، بدليل عشق به نواى دل همكيشانم اين صفحه نيز توسط سركارخانم مهتاب خزايى طراحى اضافه شد.

درصورتيكه هر حرف دلى يا مطلب به نظم يا نثر و يا اطلاعاتى در مورد فرهنگ و هنر، داشتيد، لطفاً در اين قسمت ارسال كنيد تا با درج نام گراميتان به همگان معرفى شود.

یلان و پهلوانان و مردان و زنان نیک اندیشی که با
وجدان نیک بر ضد بدی ها بر می خیزند، می ستاییم .مردان و زنان نیک اندیش و جاودانه را که همواره با منش پاک زندگی می کنند و دائم سود رسان هستند.

باشد كه ما يكدل شويم در حلقه ناب زمان همره شويم و در اوج نهايت يك تن شويم.
پايدار باشيد همدل و هم كيش شما مونا طهرانچى.

 

بیا بیا دلدار من دلدار من
درآ درآ در کار من در کار من
تویی تویی گلزار من گلزار من
بگو بگو اسرار من اسرار من
***
بیا بیا درویش من درویش من
مرو مرو از پیش من از پیش من
تویی تویی هم کیش من هم کیش من
تویی تویی هم خویش من هم خویش من
***
هر جا روم با من روی با من روی
هر منزلی محرم شوی محرم شوی
روز و شبم مونس تویی مونس تویی
دام مرا خوش آهویی خوش آهویی
***
ای شمع من بس روشنی بس روشنی
در خانه‌ام چون روزنی چون روزنی
تیر بلا چون دررسد چون دررسد
هم اسپری هم جوشنی هم جوشنی
***
صبر مرا برهم زدی برهم زدی
عقل مرا رهزن شدی رهزن شدی
دل را کجا پنهان کنم
در دلبری تو بی‌حدی تو بی‌حدی
***
ای فخر من سلطان من سلطان من
فرمان ده و خاقان من خاقان من
چون سوی من میلی کنی میلی کنی
روشن شود چشمان من چشمان من
***
هر جا تویی جنت بود جنت بود
هر جا روی رحمت بود رحمت بود
چون سایه‌ها در چاشتگه
فتح و ظفر پیشت دود پیشت دود
***
فضل خدا همراه تو همراه تو
امن و امان خرگاه تو خرگاه تو
بخشایش و حفظ خدا حفظ خدا
پیوسته در درگاه تو درگاه تو

11

دل نوشته ها

دوستان گرامى بدليل عشق به نواى دل همكيشانم ،دوست ارجمند سركار خانم خزايى اين قسمت را طراحى كردند. درصورتيكه مطلب به نظم يا نثر و يا هر حرف دل حتى انتقاد از موضوعات ،و از همه مهمتر: اطلاعات شما در مورد فرهنگ و هنر، داشتيد،لطفاً در اين قسمت ارسال كنيد تا با درج نام گراميتان به همگان معرفى شود. باشد كه ما يكدل شويم در حلقه ناب زمان همره شويم و در اوج نهايت يك تن شويم. یلان و پهلوانان و مردان و زنان نیک اندیشی که با وجدان نیک بر ضد بدی ها بر می خیزند – می ستاییم مردان و زنان نیک اندیش و جاودانه را که همواره با منش پاک زندگی می کنند و دائم سود رسان هستند.

پايدار باشيد همدل و هم كيش شما مونا طهرانچى

 

 

درآ درآ در کار من در کار من
تویی تویی گلزار من گلزار من
بگو بگو اسرار من اسرار من
***
بیا بیا درویش من درویش من
مرو مرو از پیش من از پیش من
تویی تویی هم کیش من هم کیش من
تویی تویی هم خویش من هم خویش من
***
هر جا روم با من روی با من روی
هر منزلی محرم شوی محرم شوی
روز و شبم مونس تویی مونس تویی
دام مرا خوش آهویی خوش آهویی
***
ای شمع من بس روشنی بس روشنی
در خانه‌ام چون روزنی چون روزنی
تیر بلا چون دررسد چون دررسد
هم اسپری هم جوشنی هم جوشنی
***
صبر مرا برهم زدی برهم زدی
عقل مرا رهزن شدی رهزن شدی
دل را کجا پنهان کنم
در دلبری تو بی‌حدی تو بی‌حدی
***
ای فخر من سلطان من سلطان من
فرمان ده و خاقان من خاقان من
چون سوی من میلی کنی میلی کنی
روشن شود چشمان من چشمان من
***
هر جا تویی جنت بود جنت بود
هر جا روی رحمت بود رحمت بود
چون سایه‌ها در چاشتگه
فتح و ظفر پیشت دود پیشت دود
***
فضل خدا همراه تو همراه تو
امن و امان خرگاه تو خرگاه تو
بخشایش و حفظ خدا حفظ خدا
پیوسته در درگاه تو درگاه تو