سفارش:

شما ميتوانيد از گالرى موجود در سايت ديدن فرماييد، در صورت موجود بودن اثر از طريق شماره تلفن كه در قسمت تماس با من ،ذكر شده تماس گرفته و توضيحات كامل را دريافت كنيد و يا براى سفارش كار نيز بهمين صورت.
قابل ذكر است بدليل فاقد بودن كيفيت نمايشى كافى در فضاهاى مجازى، شما كارها را متاسفانه با كيفيت اصليشان نميبينيد .